Mosquito Alert

Què és?

Mosquito Alert (anteriorment AtrapelTigre.com) és un sistema ciutadà per investigar, seguir i controlar l’expansió del mosquit tigre, un espècie invasora i un vector de malalties.

Proposta d’activitat

L’activitat se centrarà en la localització dels llocs de cria del mosquit tigre, ja que degut a l’època de l’any en què es durà a terme el pilotatge, és probable que el mosquit tigre no estigui ja actiu. Es dividirà l’entorn del centre (o del barri on visquin els alumnes) i es repartirà entre diferents grups d’alumnes. Cada grup haurà de recórrer la seva zona, cercar i fotografiar possibles llocs de cria i afegir-los a la base de dades mitjançant l’aplicació. Evidentment, si durant el pilotatge es troben mosquits, es poden capturar i afegir a la base de dades.

Desenvolupament de l’activitat [Aquesta planificació és orientativa i pot ser modificada segons les necessitats i interessos del professorat i dels alumnes, i el treball comú de preparació de l’activitat.]

# Sessió 1. Preparació. Presentació del mosquit tigre, del seu cicle de vida i dels possibles llocs de cria que es poden trobar, fent èmfasi en el paper d’aquesta espècie com a vector de transmissió de malalties. Amb la presència d’un científic del projecte.

# Sessió 2. Treball de camp. Sortides a l’entorn de l’escola i recollida de dades sobre els llocs de cria.

# Sessió 3. Anàlisis i interpretació de les dades. Les dades recollides es visualitzaran al mapa de la web i seran validats per experts. http://www.mosquitoalert.com/mapa-y-resultados/mapa/ S’interpretaran les dades recollides, s’analitzarà l’estat i es proposaran possibles solucions per reduir el nombre de possibles llocs de cria.

# Sessió 4. Conclusions i debat. Elaboració d’un nou recurs amb llicència lliure Creative Commons (informe per les administracions, recull de fotos de l’activitat, projecte audiovisual, entrada en un blog, etc.) sobre l’activitat. Debat i discussió col·lectiva sobre els punts positius o a millorar del projecte Mosquito Alert.

Què proporcionem?

Punts del Currículum tractats

 • Punts dels blocs 3 i 7 de Biologia i geologia de 1r i 3r d’ESO.
 • Punts dels blocs 2 i 4 de Ciències aplicades a l’activitat professional.

Altres activitats (opcionals)

 • Àrees i longitud: Els alumnes poden participar en la definició de les zones, decidint si, per exemple, faran la divisió tenint en compte l’àrea assignada, la longitud total dels carrers assignats, etc.
 • Macrofotografia: Es pot treballar la fotografia macro bé amb una càmera o amb adaptadors per dispositius mòbils.
 • Apadrina una zona: Es pot fer un seguiment de la zona durant un període de temps que s’estengui fins a l’època de cria: cada grup, per exemple, pot tornar a revisar la seva zona cada mes a la cerca de larves o adults.
 • Trampes: Es poden construir trampes per a mosquits a partir de material reciclat. Aquestes trampes es poden col·locar, per exemple, a les zones assignades i fer un seguiment dels individus capturats.
 • Cicle vital: Un cop identificats els llocs de cria es poden agafar larves i fer-les créixer per observar el cicle vital del mosquit.
 • Taxonomia: Es pot participar en la validació col·lectiva de les fotos de mosquit tigre i de llocs de cria enviats per altres participants.
 • Monitoratge i gestió ambiental i de salut pública: A partir dels resultats i conclusions extretes es pot elaborar un document públic on s’exposin el resultats i s’apuntin mesures correctores o de seguiment.

Requisits per part de l’escola

 • Estar situat en entorn urbà (poble, ciutat) on es puguin cartografiar llocs de cria de mosquit tigre.
 • Disposar de telèfon mòbils i dels permisos dels pares per utilitzar-los. Serviran per descarregar l’App i registrar les dades (es recomana un telèfon per grup per entrar les dades).
 • Disposar del material necessari per a l’anàlisi de dades: ordinadors connectats a internet.