Flora urbana i al·lèrgies

 

Ciència Ciutadana a les Escoles – Flora urbana i al·lèrgies from OpenSystems on Vimeo.

Què és?

Plant*tes es un projecte on els participants informen sobre les plantes al·lergògenes que hi ha al seu entorn i l’estat fenològic en què es troben (si presenten flors tancades, obertes o fruits) amb l’objectiu d’ajudar a comprendre millor la relació entre el medi ambient i les malalties al·lèrgiques i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen al·lèrgia.

Proposta d’activitat

L’activitat es centra en la identificació i la geo-localització de les plantes de l’entorn escolar que poden causar al·lèrgies (es proporcionarà una llista), gràcies a l’App Plant*tes. Es formen grups i es divideixen l’entorn en zones, una per cada grup. El grup ha de recórrer la seva zona identificant totes les plantes (de la llista que es facilita) que poden causar al·lèrgies i determinant la seva fenologia (si presenten o no flors obertes, tancades o fruits). Eventualment, poden fer fotografies i pujar-les a l’aplicació. Amb les dades obtingudes es poden determinar les zones amb major presència de cadascuna de les espècies analitzades. Si es té en compte, a més, la seva fenologia i les dates habituals de floració, es pot determinar el potencial al·lergogen de les diferents zones estudiades segons el moment de l’any.

Desenvolupament de l’activitat [Aquesta planificació és orientativa i pot ser modificada segons les necessitats i interessos del professorat i dels alumnes, i el treball comú de preparació de l’activitat.]

Es recomana preparar en una sessió prèvia les plantes al·lergògenes que es tractaran, mitjançant la presentació de cadascuna d’elles i les seves característiques principals. Per tal de relacionar encara més l’activitat amb el seu entorn i, per tant, augmentar la motivació inicial, es pot començar investigant les al·lèrgies de les persones més properes (veure l’apartat «Enquestes»). La cerca de les espècies es pot fer dins la programació de l’aula o com a activitat fora de l’horari escolar amb la complicitat, per exemple, de les famílies. L’anàlisi de les dades obtingudes i la determinació del potencial al·lergogen dels espais en funció de l’època de l’any es pot fer en una o dues sessions.

# Sessió 1. Presentació. Preparació introductòria a les plantes al·lergògenes mitjançant la presentació de cadascuna d’elles i les seves característiques principals. Es pot comptar amb la presència d’una científica del projecte.

# Sessió 2. Treball de camp. Sortida a l’entorn del centre per geo-localitzar les espècies i observar la seva fenologia. En concret, s’identifiquen les espècies i el seu estat fenològic, es fotografien geo- localitzant-les) i s’envien les dades.

# Sessió 3. Anàlisi de les dades. L’anàlisi de les dades i la determinació del potencial al·lergogen de les diferents zones segons el moment de l’any es fa interpretant les dades recollides.

# Sessió 4. Conclusions i debat. Elaboració d’un nou recurs amb llicència lliure Creative Commons (informe per les administracions, recull de fotos de l’activitat, projecte audiovisual, entrada en un blog, etc.) sobre l’activitat. Debat i discussió col·lectiva sobre els punts positius i les propostes de millora del projecte Flora Urbana i Al·lèrgies.

Què proporcionem?

 • Guia explicativa de la App
 • Guia d’identificació de les espècies (a la App)

Punts del Currículum tractats

 • Punts dels blocs 3 i 7 de Biologia i Geologia de 1r i 3r d’ESO.
 • Punts del bloc 4 de Ciències Aplicades a l’activitat professional.

Altres activitats (opcionals)

 • Enquestes: Fer una enquesta i un estudi (que pot incloure, per exemple, anàlisis estadístiques) sobre les persones al·lèrgiques de l’entorn: companys, famílies, amics, etc. Aquestes persones poden ser els destinataris dels productes finals del projecte, que poden incloure recomanacions sobre quines zones evitar en quins moments.
 • Integració amb Bee-Path: L’activitat principal, en què els grups recorren una zona determinada cercant les plantes al·lergògenes, es pot integrar amb l’ús de l’aplicació del Bee-Path i el seu estudi d’estratègies de cerca. Les dades resultants es poden analitzar per observar el recorregut de cada grup, la cobertura de la parcel·la assignada, la velocitat mitjana de cada grup, la velocitat de diferents grups en un tram concret, etc.
 • Àrees i longitud: Els alumnes poden participar en la definició de les zones, decidint si, per exemple, fan la divisió tenint en compte l’àrea assignada, la longitud total dels carrers assignats, etc.
 • Seguiment: Cada grup pot fer un seguiment de la seva zona periòdicament durant tot el curs. Alternativament, es poden assignar plantes concretes a cada alumne per tal que se’n faci un seguiment periòdic.
 • Time-lapse: Si es fa el seguiment, es pot muntar un vídeo time-lapse amb l’evolució d’un mateixa planta: sense flors, flors tancades, flors obertes i fruit.

Requisits per part de l’escola

 • Estar situada en un entorn urbà. Barcelona i entorns.
 • Disposar de telèfons mòbils i dels permisos dels pares per utilitzar-los. Serviran per descarregar l’App i registrar les dades (es recomana un mínim d’un telèfon per 2/3 alumnes).
 • Disposar del material necessari per l’activitat a l’aula: ordenadors connectats a Internet.
Advertisements