Riu.net

Què és?

RIU.net és una aplicació per telèfons mòbils que permet avaluar de manera intuïtiva i senzilla l’estat ecològic d’un riu i transmetre aquesta informació als investigadors de la Universitat de Barcelona.

Proposta d’activitat

Els alumnes avaluen la qualitat de un riu, mitjançant un treball cooperatiu. Els alumnes adquireixen coneixements relatius a la hidromorfologia dels rius i als organismes invertebrats que els habiten. Al mateix temps, estan implicats de manera directa en un projecte de recerca real i molt rellevant per a la conservació del medi ambient.

Desenvolupament de l’activitat [Aquesta planificació és orientativa i pot ser modificada segons les necessitats i interessos del professorat i dels alumnes, i el treball comú de preparació de l’activitat.]

# Sessió 1. Preparació. Preparació de la(es) sortida(es) al riu durant 1 sessió, amb la presència d’un científic del RIU.net. Es realitza una sessió participativa sobre la importància de vigilar entre tots la qualitat dels nostres rius. S’expliquen les mesures de seguretat i de respecte al medi (que inclou capturar els organismes sense matar-los).

# Sessió 2 & 3. Treball de camp. Sortida al camp per avaluar la qualitat d’un o diversos trams de riu o de rius. La App RIU.net ofereix recursos i guies d’acompanyament per dur a terme amb èxit les següents tasques:

 1. Geoposicionar-se
 2. Escollir la tipologia de riu
 3. Realitzar el test de Qualitat Hidromorfològica (vegetació, llera del riu, etc.)
 4. Realitzar el test de Qualitat Biològica (organismes invertebrats indicadors)
 5. Obtenir i analitzar els resultats dels tests
 6. Fotografiar i indicar l’usuari o identificador que ha realitzat l’estudi
 7. Enviar els resultats Depenent del número d’alumnes implicats i de la tipologia del terreny es poden, per exemple, formar grups d’experts en els punts 2, 3 i 4 i avaluar conjuntament diferents trams de riu o bé dividir el riu en diferents trams i assignar un tram a cada grup (el qual realitzarà tots els passos de l’aplicació).

# Sessió 4. Anàlisi i debat. Anàlisi dels resultats recollits en el mapa online de RIU.net: http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/mapa-de-dades Elaboració d’un nou recurs amb llicència lliure Creative Commons (informe per les administracions, recull de fotos de l’activitat, projecte audiovisual, entrada en un blog, etc.) sobre l’activitat. Debat i discussió col·lectiva sobre els punts positius i els aspectes a millorar del projecte Riu.net segons l’experiència.

Què proporcionem?

 1. Vídeo explicatiu del projecte: www.riunet.net
 2. Guia explicativa de l’App: http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/2014-05-27-14-02-30
 3. Guia d’identificació dels invertebrats (a l’App)
 4. Un regle amb lupa per mesurar i identificar millor els invertebrats (un per cada alumne)
 5. Tots els continguts de la App en format PDF: RiuNet “the book”. (a punt d’estar disponible a la web http://www.riunet.net)

Punts del Currículum tractats

 • Punts dels blocs 2, 3 i 7 de Biologia i Geologia de 1r i 3r d’ESO.
 • Punts del bloc 3 de Biologia i Geologia de 4t d’ESO.
 • Punts dels blocs 2 i 4 de Ciències Aplicades a l’activitat professional.

Altres activitats (opcionals)

 • Dibuix naturalista i/o macrofotografia: Es pot demanar que, un cop atrapats els animals, se’ls dibuixi de la manera més acurada possible (potenciant-se així la capacitat d’observació) i/o se’n facin fotografies per analitzar aquestes representacions a l’aula.
 • Ecosistemes: A partir de les espècies identificades (i de la informació disponible a la pròpia App) es pot construir una xarxa tròfica d’aquell tram del riu. Es pot, a més, fer un anàlisi quantitativa de l’abundància de cada espècie observada i relacionar-la amb la seva posició dins la xarxa tròfica. Aquesta anàlisi es pot fer servir per corroborar les previsions que s’hagin fet a partir de les fitxes en una sessió prèvia (veure la secció «Alternatives off-line»).

Requisits per part de l’escola

 • Estar situada a prop d’un riu (al qual es pugui accedir caminant des de l’escola) o aprofitar una sortida que estigui planejada.
 • Si són escoles de la ciutat de Barcelona o de l’àrea metropolitana, hi ha rius als que es pot arribar amb transport públic.
 • Disposar de telèfon mòbils o tauletes i dels permisos dels pares per utilitzar-los. Serviran per descarregar l’App i registrar les dades (es recomana un mínim d’un telèfon per 2 alumnes)
 • Disposar del material necessari per l’activitat: Una safata de fons blanc per cada dos alumnes, un salabret (dels d’aquari) per cada dos alumnes. És imprescindible que els alumnes portin botes d’aigua o calçat adequat per anar al riu. Si fa fred cal que vagin prou abrigats i que portin mitjons de recanvi per si es mullen els peus.
Advertisements